خرید فایل*کدام معیار براي انتخاب ھمسر مناسب تر است ( قسمت اول )*

کدام معیار برای انتخاب همسر مناسب تر است ( قسمت اول )|hsu34031097
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان کدام معیار براي انتخاب ھمسر مناسب تر است ( قسمت اول ) آماده دریافت می باشد.

اگر شناسنامه تان را ورق بزنید چھار واقعه زندگي در آن آمده اس ت: تولد، ازدواج، طلاق
و فوت؛ كه فقط در ازدواج و طلاق مختاريد، بنابراين ازدواج را نبايد سرسري گرفت بلكه
بايد با مطالعه و براساس معیارھاي حقیقي ھمسر را انتخاب كر د. قبل ازدواج حتماً با يك
متخصص يا يك مشاور خِبره در امور خانواده و برخوردار از اطلاعات امروزي مشاوره كنید.
در ھمه جا « علاقه بعداً پیدا مي شو د » ،« به ھم عادت مي كنی د » اين كه مي گويند
پیدا مي شود كه پايه و اساس ازدواج بر معیارھاي « بعداً » صحیح نیس ت. زماني علاقه
،«! دعواھاي پدر و مادرم مرا خسته كرده بود » عقلاني استوار شده باش د. با عنوان ھاي
و ... تن به ازدواج تحمیلي و « ھمه دوستانم ازدواج كرده ان د » ،« در تنگناي مالي بود م »
ناخواسته ندھی د. اگر از دعواھاي والدينتان خسته شده ايد دنبال فكر و چاره اساسي
باشید، براي فرار از محیط پر آشوب خانه ازدواج نكنید كه ممكن است شما ھم به ھمین
مص یبت دچار شوي د! براساس نیازھاي اقتصادي ازدواج نكنید اگر مھر و محبت كه پايه و
اساس يك زندگي مشترك است وجود نداشته باشد ھمه چیز براساس تصادف و شانس
پیش مي رود، شايد تصادفاً خوب پیش رود و شايد ھم برعكس؛ و به علت اين كه
دوستانتان ازدواج كرده اند تن به ازدواج نا خواسته ندھی د. نبايد بدون جھت اعتماد به
نفستان را از دست دھید و نگران شويد كه مبادا كسي به سراغتان نیايد.مطالب دیگر:
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق شادکامیدانلود چارچوب نظری جهت گیری هدف پیشرفتمبانی نظری پژوهش و پیشینه تعهد سازمانیصفر تا صد اپلایپروژه تحلیلگر لغوی به زبان سی شارپ با قیمت استثناییدانلود مجموعه داستان نقاشی شعر و کاردستی کودکاندانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک رهبریدانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریات پردازش اطلاعاتدانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانیدانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های اجتماعیپاورپوینت معرفی انواع مصالح ساختمانی - انواع مصالح (آجر ،بلوک ،موزائیک ،کاشی و سرامیک ،گچ)پاورپوینت اقلیم در معماری - پاورپوینت دروس معماریپاورپوینت مرجعیت و ولایت در عصر غیبت - پاورپوینت دروس عمومی کارشناسیپاورپوینت پیشینه دین و پیامبری - پاورپوینت دروس عمومیدانلود مجموعه ای از تصاویر ، سخنان و آثار چارلز دیکنزدانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری سازمانیدانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوردانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نارساخوانیدانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مصورسازی اطلاعاتدانلود کتاب صوتی امپراطور جذب پول و ثروت فوریدانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدرسه هوشمند چیستدانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رنگدانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق درگیری شغلیدانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوآوری سازمانیدانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسي سير تاريخي فلسفه